Algemene Voorwaarden

Inschrijving bij de Fluithof vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
Minderjarigen kunnen zich alleen aanmelden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
De inschrijving geldt voor een heel cursusjaar. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Instromen in de loop van het cursusjaar is ook mogelijk, indien de docent nog ruimte heeft.
U betaalt dan een aangepast tarief.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is, en een factuur.
U kunt kiezen voor betaling ineens of in 4 termijnen. De betaaldata zijn 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni.
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Bij uitblijven van de betaling sturen wij een betaalherinnering. Voor elke eventuele volgende betaalherinnering brengen wij € 10,00 administratiekosten in rekening. Eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de cursist.

Het lesrooster wordt aan het begin van het cursusjaar in overleg met ouders en leerlingen gemaakt.
Groepslessen kunnen alleen doorgaan indien zich voldoende leerlingen van eenzelfde niveau en leeftijdsgroep aanmelden. Is dit niet het geval, dan ontvangt u hierover tijdig bericht en kunt u kiezen voor een andere lesvorm.
Ensembles en korte cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Mocht een ensemble of cursus niet doorgaan dan ontvangt u tijdig bericht en worden geen kosten in rekening gebracht.

De Fluithof is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Het cursusjaar bevat minimaal 36 lesweken.
Indien door ziekte of verhindering van de docent het totaal van 36 lessen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uitgevallen lessen worden vervangen of op een ander moment worden gegeven. De docent behoudt deze zich het recht voor om in overleg een inhaalles te plannen op een ander moment dan de gebruikelijke lestijd.

Bij ziekte of verzuim van de leerling kan de les niet worden ingehaald.
Is de leerling langer dan een aaneengesloten periode van 3 weken door ziekte verhinderd, dan kan in overleg met de docent gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven.
Richtlijn is de vakantieregeling voor het voortgezet onderwijs in de regio (zie hieronder voor het vakantierooster).
Naast de schoolvakanties kunnen nog enkele lessen uitvallen. De data van deze extra lesvrije dagen hangen samen met de concertpraktijk van de docenten en zullen ruim van tevoren worden bekendgemaakt.

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy.
Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de doelen vastgelegd in onze privacyverklaring.
Zie www.fluithof-arnhem.nl/privacybeleid/
Beeld- en audiomateriaal gebruiken wij alleen indien u ons daarvoor op het aanmeldformulier expliciet toestemming heeft gegeven.