Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inschrij­ving bij de Fluit­hof vindt plaats door mid­del van een vol­le­dig inge­vuld aanmeldingsformulier.
Min­der­ja­ri­gen kun­nen zich alleen aan­mel­den met toe­stem­ming van hun wet­te­lij­ke vertegenwoordiger.
De inschrij­ving geldt voor een heel cur­sus­jaar. Het cur­sus­jaar loopt van 1 sep­tem­ber tot en met 31 augustus.
Instro­men in de loop van het cur­sus­jaar is ook moge­lijk, indien de docent nog ruim­te heeft.
U betaalt dan een aan­ge­past tarief.

Na aan­mel­ding ont­vangt u een beves­ti­ging van uw inschrij­ving, die daar­mee bin­dend is, en een factuur.
U kunt kie­zen voor beta­ling ineens of in 4 ter­mij­nen. De betaal­da­ta zijn 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart en 1 juni.
De fac­tuur dient bin­nen 30 dagen na fac­tuur­da­tum te zijn voldaan.
Bij uit­blij­ven van de beta­ling stu­ren wij een betaal­her­in­ne­ring. Voor elke even­tu­e­le vol­gen­de betaal­her­in­ne­ring bren­gen wij € 10,00 admi­ni­stra­tie­kos­ten in reke­ning. Even­tu­e­le bij­ko­men­de kos­ten bij een uit­blij­ven­de beta­ling komen voor reke­ning van de cursist.

Het les­roos­ter wordt aan het begin van het cur­sus­jaar in over­leg met ouders en leer­lin­gen gemaakt.
Groeps­les­sen kun­nen alleen door­gaan indien zich vol­doen­de leer­lin­gen van een­zelf­de niveau en leef­tijds­groep aan­mel­den. Is dit niet het geval, dan ont­vangt u hier­over tij­dig bericht en kunt u kie­zen voor een ande­re lesvorm.
Ensem­bles en kor­te cur­sus­sen gaan alleen door bij vol­doen­de aan­mel­din­gen. Mocht een ensem­ble of cur­sus niet door­gaan dan ont­vangt u tij­dig bericht en wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht.

De Fluit­hof is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de aan per­so­nen en/of eigen­dom­men, noch voor ver­mis­sing van per­soon­lij­ke eigen­dom­men, door wel­ke oor­zaak dan ook, ont­staan tij­dens de lessen.

Het cur­sus­jaar bevat mini­maal 36 lesweken.
Indien door ziek­te of ver­hin­de­ring van de docent het totaal van 36 les­sen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uit­ge­val­len les­sen wor­den ver­van­gen of op een ander moment wor­den gege­ven. De docent behoudt deze zich het recht voor om in over­leg een inhaal­les te plan­nen op een ander moment dan de gebrui­ke­lij­ke lestijd.

Bij ziek­te of ver­zuim van de leer­ling kan de les niet wor­den ingehaald.
Is de leer­ling lan­ger dan een aan­een­ge­slo­ten peri­o­de van 3 weken door ziek­te ver­hin­derd, dan kan in over­leg met de docent gedeel­te­lij­ke res­ti­tu­tie van het les­geld plaatsvinden.

Tij­dens school­va­kan­ties en feest­da­gen wordt geen les gegeven.
Richt­lijn is de vakan­tie­re­ge­ling voor het voort­ge­zet onder­wijs in de regio (zie hier­on­der voor het vakantierooster).
Naast de school­va­kan­ties kun­nen nog enke­le les­sen uit­val­len. De data van deze extra les­vrije dagen han­gen samen met de con­cert­prak­tijk van de docen­ten en zul­len ruim van tevo­ren wor­den bekendgemaakt. 

Wij gaan zorg­vul­dig om met uw privacy.
Uw gege­vens wor­den door ons uit­slui­tend gebruikt voor de doe­len vast­ge­legd in onze privacyverklaring.
Zie www.fluithof-arnhem.nl/privacybeleid/
Beeld- en audio­ma­te­ri­aal gebrui­ken wij alleen indien u ons daar­voor op het aan­meld­for­mu­lier expli­ciet toe­stem­ming heeft gegeven.