Samenspel

Samenspel

Onder­staand het inschrijf­for­mu­lier voor SAMENSPEL bij de Fluithof.

U ont­vangt bin­nen 48 uur een beves­ti­ging van uw inschrij­ving. Helaas komt een enke­le keer een aan­mel­ding in mijn spam­box terecht. Daar­om wil ik u vra­gen bij een onver­hoopt uit­blij­ven­de beves­ti­ging, mij even te mai­len:

 


Lees meer over ons Pri­va­cy­be­leid

Indien u na een week nog geen reac­tie heeft ont­van­gen, stuur dan een mail­tje aan