Inschrijven

Inschrijven

InschrijvenOnder­staand het inschrijf­for­mu­lier waar­mee u zich kunt inschrij­ven voor LESSEN bij de Fluit­hof.

Klik hier voor het aan­meld­for­mu­lier Samen­spel.


GEGEVENS LEERLING

GEWENSTE LESVORM

GEGEVENS AANMELDER (ouder/verzorger):

Dit blok­je alleen invul­len indien niet het­zelf­de als hier­bo­ven


AFRONDING
» Alge­me­ne Voor­waar­den

Lees meer over ons Pri­va­cy­be­leid

Wij gaan zorg­vul­dig om met uw gege­vens en gebrui­ken deze uit­slui­tend om con­tact met u te kun­nen opne­men en fac­tu­ren te kun­nen ver­stu­ren. Klik hier voor ons pri­va­cy- en coo­kie­be­leid: www.fluithof-arnhem.nl/privacybeleid/

Wij beves­ti­gen uw inschrij­ving bin­nen 48 uur. Mocht u niets van ons horen, wilt u dan via de mail con­tact met ons opne­men?