AMOR in Rozet

AMOR in Rozet

amor-in-het-rozet
Voor ieder­een die behoef­te heeft aan een muzi­ka­le pau­ze tij­dens het win­ke­len, of zelfs spe­ciáal wil komen voor echtgeno(o)t,(e), lat-rela­tie, moe­der, vader, vriend(in), buur­man/-vrouw, oma, opa, tan­te of oom, speelt AMOR — Arn­hems Maan­dag­och­tend ORkest — met veel lief­de haar reper­toi­re: zater­dag 12 novem­ber om 15.00 uur op de trap­pen in het Rozet.
AMOR is voort­ge­ko­men uit het Vol­was­sen Dag Orkest van de voor­ma­li­ge muziek­school Arnhem.
Naast een spran­ke­lend Pia­no­con­cert in C van Joseph Haydn staat het schim­mi­ge Oude Kas­teel van de Schil­de­rij­en­ten­toon­stel­ling van Moes­sorg­ski op het pro­gram­ma en de opge­to­gen Fina­le van Beethoven’s vijf­de Sym­fo­nie. Solis­te op de pia­no is Ine­ke van IJzeren-Kuiper.
De toe­gang is gra­tis en na afloop is er gele­gen­heid om onder het genot van een drank­je (voor eigen reke­ning) gezel­lig na te pra­ten in res­tau­rant Momen­to op de bega­ne grond van het Rozet. 

Comments are closed.