Fluitdag Zutphen

Fluitdag Zutphen

fluit harpFluit­dag 2015: Doe mee!

Fluit­hof orga­ni­seert op 7 febru­a­ri een Fluit­dag in Zut­phen, dit jaar gecom­bi­neerd met harp.
Schrijf je met­een in voor deze leer­za­me, gezel­li­ge, “dwar­se” dag!

Voor wie:
Fluit­leer­lin­gen van de Fluit­hof en har­pleer­lin­gen van Maai­ke Bos­scher van alle leef­tij­den en niveaus.

Tijd en plaats:
Zater­dag 7 febru­a­ri 10.00 – 17.00 in de Muze­hof aan de Coe­hoorn­sin­gel te Zutphen. 

Wat gaat er gebeuren: 
’s Och­tends om 10.00 is er een fluit-harp­work­shop voor fluit- en har­pleer­lin­gen van­af het twee­de les­jaar. We gaan mooie Kel­ti­sche muziek instu­de­ren voor meer­stem­mig fluit en harp.
Tege­lij­ker­tijd is er voor de gevor­der­de flui­tis­ten (van­af het zes­de les­jaar en talen­ten­klas­leer­lin­gen) een mas­ter­class door Egbert Jan Lou­wer­se. Hij zal enke­le stuk­ken uit het beken­de­re fluit­re­per­toi­re behandelen.
De mas­ter­class is zowel inte­res­sant voor spe­lers als voor toehoorders. 

’s Mid­dags om 13.30 staat er een ver­ras­sen­de work­shop voor alle leer­lin­gen (dus ook eer­ste­jaars) op het pro­gram­ma, waar­bij we met zijn allen, onder lei­ding van Egbert Jan, zelf een stuk gaan maken.
Daar­na stu­de­ren we met alle leer­lin­gen het prach­ti­ge Span­cil Hill in. Ver­vol­gens is er om 16.00 een con­cert waar­bij de leer­lin­gen een pre­sen­ta­tie geven van de inge­stu­deer­de stuk­ken. Ook zul­len Egbert Jan Lou­wer­se en har­pis­te Man­ja Smits een paar stuk­ken voor fluit en harp ten geho­re brengen. 

Wat kost het:

Voor deel­ne­mers aan de masterclass:
A. Mas­ter­class toe­hoor­ders, mid­dag­work­shop, samen­spel, con­cert, incl. drank­jes € 25,00
B. Mas­ter­class spe­lers indivi­dueel*, mid­dag­work­shop, samen­spel, con­cert, incl. drank­jes € 35,00
C. Mas­ter­class Syrinx, mid­dag­work­shop, samen­spel, con­cert, incl. drank­jes € 30,00

Voor deel­ne­mers aan de fluit-harpworkshop:
D. Fluit-harp­work­shop, mid­dag­work­shop, samen­spel, con­cert, incl. drank­jes € 25,00

Voor eer­ste­jaars leer­lin­gen:
E. Mid­dag­work­shop, samen­spel, con­cert, incl. drank­jes € 20,00

Ouders mogen het con­cert gra­tis bijwonen.

* NB indi­vi­du­e­le spe­lers voor de mas­ter­class wor­den door ons uitgenodigd

Wat moet je meenemen: 
je fluit
je blad­mu­ziek (die krijg je enke­le weken van tevoren)
je lunch­pak­ket (wij zor­gen voor drinken)

Hoe schrijf je je in: 
1. stuur een e‑mail naar en ver­meld voor wel­ke optie je je opgeeft: A, B, C, D of E.
2. maak het ver­schul­dig­de bedrag over op NL35 TRIO 0254 7612 75 t.n.v. Fluit­hof Zut­phen onder ver­mel­ding van je naam en ‘Fluit­dag’. Doe dit uiter­lijk 23 janu­a­ri.
Je krijgt een beves­ti­ging van ons zodra je bent ingeschreven.

Over de gastdocenten:
Egbert Jan Lou­wer­se stu­deer­de fluit aan het Con­ser­va­to­ri­um van Amster­dam waar hij het hoog­ste diplo­ma behaal­de, zich spe­ci­a­li­se­rend in moder­ne muziek. Naast het fluit­spe­len ver­diep­te hij zich tij­dens zijn stu­die in orkest­di­rec­tie, com­po­si­tie en in de klas­sie­ke muziek uit Zuid-India.
Egbert Jan is hoofd­vak­do­cent fluit en kamer­mu­ziek aan het Prins Claus Con­ser­va­to­ri­um te Gro­nin­gen. Hij speel­de bij geves­tig­de orkes­ten als het Orkest van het Oos­ten, The Bar­ton Work­shop, Orkest de Vol­har­ding en the Amster­dam Wind Orchestra.
Egbert Jan richt zich momen­teel voor­na­me­lijk op de kamer­mu­ziek. Zo is hij een van de flui­tis­ten van het Neder­lands Fluit­kwar­tet waar­mee hij in 2001 prijs­win­naar werd op het pres­ti­gi­eu­ze Kuh­lau-fluit­con­cours in Duits­land. Hij is een van de flui­tis­ten van Flui­t­oc­tet “Blow Up!” en is flui­tist van het inter­na­ti­o­na­le Occult Ensem­ble dat gespe­ci­a­li­seerd is in moder­ne muziek. Egbert Jan is regel­ma­tig te gast op inter­na­ti­o­na­le fes­ti­vals voor con­cer­ten en mas­ter­clas­ses, zoals het Orlan­do Fes­ti­val en meest recent het NFG Inter­na­ti­o­nal Flute Fes­ti­val 2012, het Adams Inter­na­ti­o­nal Flute­fes­ti­val 2013, City Proms Leeu­war­den 2013 en het Nar­gen Fes­ti­val 2013 Estland.

Man­ja Smits ont­ving als eer­ste har­pis­te de Neder­land­se Muziek­prijs, de hoog­ste staats­on­der­schei­ding voor musi­ci op het gebied van de klas­sie­ke muziek.
Man­ja Smits stu­deer­de aan de con­ser­va­to­ria van Maas­tricht en Arn­hem en zet­te haar stu­die voort bij Vera Dulo­va aan het Tsjai­k­ovs­ky Con­ser­va­to­ri­um in Mos­kou. Als solis­te trad zij op met Het Gel­ders Orkest, de Neder­land­se Radio Orkes­ten, Nieuw Sin­fo­niet­ta Amster­dam, Ensem­ble XXI (Mos­kou), de Lon­don Fes­ti­val Strings, Deut­sche Kam­mer­aka­de­mie Neuss en North­west Sin­fo­niet­ta ( USA ).
Ook de heden­daag­se muziek heeft haar bij­zon­de­re belangstelling.
Man­ja is hoofd­vak­do­cen­te harp aan het ArtEZ Con­ser­va­to­ri­um (Arnhem/Zwolle) en het Prins Claus Con­ser­va­to­ri­um te Groningen.
Na een peri­o­de als solo-har­pis­te aan het Resi­den­tie Orkest te Den Haag ver­bon­den te zijn geweest richt ze zich nu op solo­spel, kamer­mu­ziek en coa­ching van jon­ge harpisten.

Comments are closed.