Praktische informatie

Praktische informatie

Locatie

 

De les­sen wor­den gege­ven in het Rozet
Kor­te­straat 16
6811 EP Arnhem

 

Contact

E‑MAIL:
TELEFOON: 026–4453505 / 06–14297008

Fluit­hof Arn­hem: www.fluithof-arnhem.nl

Docent

Rem­ko van der Vegt (les­sen op maan­dag, woens­dag en zaterdag)
www.remkovandervegt.nl

Inschrijven

Inschrij­ven bij de Fluit­hof kan via het: inschrijf­for­mu­lier
Voor het aan­bod van het Kunst­be­drijf: zie www.kunstbedrijfarnhem.nl

 

Voorwaarden

Inschrij­ven
Inschrij­ving bij de Fluit­hof vindt plaats door mid­del van een vol­le­dig inge­vuld aanmeldformulier.
Min­der­ja­ri­gen kun­nen zich alleen aan­mel­den met toe­stem­ming van hun wet­te­lij­ke vertegenwoordiger.
De inschrij­ving geldt voor een heel cur­sus­jaar. Het cur­sus­jaar loopt van 1 sep­tem­ber tot en met 31 augustus.
Instro­men in de loop van het cur­sus­jaar is ook moge­lijk, indien de docent nog ruim­te heeft.
U betaalt dan een aan­ge­past tarief.

Les­sen en ensembles
Het les­roos­ter wordt aan het begin van het cur­sus­jaar in over­leg met ouders en leer­lin­gen gemaakt.
Groeps­les­sen kun­nen alleen door­gaan indien zich vol­doen­de leer­lin­gen van een­zelf­de niveau en leef­tijds­groep aan­mel­den. Is dit niet het geval, dan ont­vangt u hier­over tij­dig bericht en kunt u kie­zen voor een ande­re lesvorm.
Ensem­bles en kor­te cur­sus­sen gaan alleen door bij vol­doen­de aan­mel­din­gen. Mocht een ensem­ble of cur­sus niet door­gaan dan ont­vangt u tij­dig bericht en wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht.

Beta­ling
Na aan­mel­ding ont­vangt u een beves­ti­ging van uw inschrij­ving, die daar­mee bin­dend is, en een factuur.
U kunt kie­zen voor beta­ling ineens of in 4 ter­mij­nen. De betaal­da­ta zijn 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart en 1 juni. De fac­tuur dient bin­nen der­tig dagen na fac­tuur­da­tum te zijn voldaan.
Bij uit­blij­ven van de beta­ling behoudt de docent zich het recht voor de les­sen stop te zet­ten, waar­bij de vor­de­ring op het open­staan­de bedrag blijft bestaan.
Alle even­tu­e­le bij­ko­men­de kos­ten bij een uit­blij­ven­de beta­ling komen voor reke­ning van de cursist.

Ziek­te en verzuim
Het cur­sus­jaar bevat mini­maal 36 lesweken.
Indien door ziek­te of ver­hin­de­ring van de docent het totaal van 36 les­sen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uit­ge­val­len les­sen wor­den ver­van­gen of op een ander moment wor­den gege­ven. De docent behoudt deze zich het recht voor om in over­leg een inhaal­les te plan­nen op een ander moment dan de gebrui­ke­lij­ke lestijd.
Bij ziek­te of ver­zuim van de leer­ling kan de les niet wor­den ingehaald.
Is de leer­ling lan­ger dan een aan­een­ge­slo­ten peri­o­de van 3 weken door ziek­te ver­hin­derd, dan kan in over­leg met de docent gedeel­te­lij­ke res­ti­tu­tie van het les­geld plaatsvinden.

Vakan­ties
Tij­dens school­va­kan­ties en feest­da­gen wordt geen les gegeven.
Richt­lijn is de vakan­tie­re­ge­ling voor het voort­ge­zet onder­wijs in de regio (zie hier­on­der voor het vakan­tie­roos­ter). Enke­le data zijn afwijkend.
Naast de school­va­kan­ties kun­nen nog enke­le les­sen uit­val­len. De data van deze extra les­vrije dagen han­gen samen met de con­cert­prak­tijk van de docen­ten en zul­len ruim van tevo­ren wor­den bekendgemaakt.

Aan­spra­ke­lijk­heid
De Fluit­hof is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de aan per­so­nen en/of eigen­dom­men, noch voor ver­mis­sing van per­soon­lij­ke eigen­dom­men, door wel­ke oor­zaak dan ook, ont­staan tij­dens de lessen.

Pri­va­cy en cookies
Wij gaan zorg­vul­dig om met uw privacy.
Uw gege­vens wor­den door ons uit­slui­tend gebruikt voor de doe­len vast­ge­legd in onze privacyverklaring.
Zie www.fluithof-arnhem.nl/privacybeleid/
Beeld- en audio­ma­te­ri­aal gebrui­ken wij alleen indien u ons daar­voor op het aan­meld­for­mu­lier expli­ciet toe­stem­ming heeft gegeven.

Vakan­tie­roos­ter 2022–2023
Start les­sen: week van 6 sep­tem­ber 2022
Herfst­va­kan­tie: 243 okto­ber t/m 30 okto­ber 2022
Kerst­va­kan­tie: 25 decem­ber 2022 t/m 8 janu­a­ri 2023
Voor­jaars­va­kan­tie: 19 febru­a­ri t/m 16 febru­a­ri 2023
Paas­va­kan­tie: 3 april t/m 10 april 2023
Konings­dag: woens­dag 27 april 2023
Mei­va­kan­tie: 1 mei t/m 7 mei 2023
Hemel­vaart­va­kan­tie 18 t/m 21 mei 2023
Pink­ste­ren: 28 en 29 mei 2023
Zomer­va­kan­tie: 9 juli t/m 3 sep­tem­ber 2023

 

De Fluit­hof is inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter onder KvK num­mer 55748791