Privacy en Cookies

Privacy en Cookies

PRIVACYVERKLARING DE FLUITHOF
De Fluit­hof is de zoge­he­ten ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke in de zin van arti­kel 24 van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG). Dit houdt in dat de De Fluit­hof beslist wel­ke per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt, met welk doel dat gebeurt en op wel­ke manier.
De Fluit­hof is er ver­ant­woor­de­lijk voor dat uw per­soons­ge­ge­vens in over­een­stem­ming met de Wbp en op behoor­lij­ke en zorg­vul­di­ge wij­ze wor­den verwerkt.

Per­soons­ge­ge­vens
De Fluit­hof ver­werkt per­soons­ge­ge­vens in de zin van arti­kel 5 van de AVG (begin­se­len inza­ke ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens). Per­soons­ge­ge­vens zijn alle gege­vens die infor­ma­tie kun­nen ver­schaf­fen over een iden­ti­fi­ceer­ba­re natuur­lij­ke per­soon. De Fluit­hof gebruikt uw naam, adres, tele­foon­num­mer en e‑mailadres om con­tact met u te kun­nen opne­men als we een vraag heb­ben over uw aanmelding.

Grond­slag van de ver­wer­king en bewaar­ter­mijn persoonsgegevens
De Fluit­hof moet het gebruik van uw per­soons­ge­ge­vens kun­nen base­ren op een van de grond­sla­gen uit arti­kel 6 van de AVG (recht­ma­tig­heid van de ver­wer­king). Op grond van dit arti­kel is het onder meer toe­ge­staan uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken voor het aan­gaan en uit­voe­ren van over­een­kom­sten ter zake juri­di­sche dien­sten en het behe­ren van de daar­uit voort­vloei­en­de rela­ties, met inbe­grip van het uit­voe­ren van acti­vi­tei­ten gericht op de ver­gro­ting van het klantenbestand.

Als u een con­tact- of aan­meld­for­mu­lier op de web­si­te invult, of ons een e‑mail stuurt, dan wor­den de gege­vens die u ons toe­stuurt bewaard zolang als naar de aard van het for­mu­lier of de inhoud van uw e‑mail nodig is voor de vol­le­di­ge beant­woor­ding en afhan­de­ling daarvan.

Bevei­li­ging persoonsgegevens
Arti­kel 5 sub 1f van de AVG ver­plicht De Fluit­hof om pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len te nemen om het ver­lies van per­soons­ge­ge­vens of onrecht­ma­ti­ge ver­wer­king tegen te gaan. Zo zorgt De Fluit­hof ervoor dat uw (persoons)gegevens tij­dens ver­zen­ding zijn ver­sleu­teld. En vindt de ver­zen­ding van (persoons)gegevens via een bevei­lig­de ver­bin­ding plaats.

Goog­le Analytics
Wij maken gebruik van Goog­le Ana­ly­tics om bij te hou­den hoe gebrui­kers de Web­si­te gebrui­ken en hoe effec­tief onze Adwords-adver­ten­ties bij Goog­le zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus ver­kre­gen infor­ma­tie wordt, met inbe­grip van het adres van uw com­pu­ter (IP-adres), over­ge­bracht naar en door Goog­le opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Lees het pri­va­cy­be­leid van Goog­le­voor meer infor­ma­tie, als­ook het spe­ci­fie­ke pri­va­cy­be­leid van Goog­le Analytics.
Goog­le gebruikt deze infor­ma­tie om bij te hou­den hoe onze web­si­te gebruikt wordt, om rap­por­ten over de Web­si­te aan ons te kun­nen ver­strek­ken en om haar adver­teer­ders infor­ma­tie over de effec­ti­vi­teit van hun cam­pag­nes te
kun­nen bie­den. Goog­le kan deze infor­ma­tie aan der­den ver­schaf­fen indien Goog­le hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht, of voor zover deze der­den de infor­ma­tie namens Goog­le ver­wer­ken. Wij heb­ben hier geen invloed op. Wij heb­ben Goog­le niet toe­ge­staan de ver­kre­gen infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re dien­sten van Google.

Uw pri­va­cy­rech­ten
U heeft recht op inza­ge in uw per­soons­ge­ge­vens (arti­kel 15 van de AVG) en het recht op cor­rec­tie van uw per­soons­ge­ge­vens (arti­kel 16 van de AVG) en/of ver­wij­de­ring van uw per­soons­ge­ge­vens te vra­gen (arti­kel 17 van de AVG). Daar­naast heeft u recht op beper­king van de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens (arti­kel 18 van de AVG) door De Fluit­hof. Tot slot heeft u recht op datapor­ta­bi­li­teit; op uw ver­zoek zul­len wij uw per­soons­ge­ge­vens over­dra­gen aan een door u geko­zen ande­re orga­ni­sa­tie (arti­kel 20 van de AVG).

Als u wilt weten wel­ke per­soons­ge­ge­vens van u De Fluit­hof ver­werkt, kunt u een inza­ge­ver­zoek per e‑mail doen. De Fluit­hof behan­delt uw ver­zoek bin­nen 4 weken.

Blijkt dat uw gege­vens onjuist, onvol­le­dig of niet rele­vant zijn? Dan kunt u een aan­vul­lend ver­zoek doen om uw gege­vens te laten wij­zi­gen of aan te vullen.

U kunt uw schrif­te­lij­ke ver­zoe­ken stu­ren aan:

De Fluit­hof
Herts­hoorn­straat 18
6813 EJ Arnhem

Aan­pas­sen privacyverklaring
Wij behou­den ons het recht voor deze pri­va­cy­ver­kla­ring aan te pas­sen. Wij­zi­gin­gen zul­len wij op deze web­si­te publiceren.

Coo­kie­ver­kla­ring
De Fluit­hof maakt op deze web­si­te gebruik van coo­kies. Een coo­kie is een een­vou­dig klein bestand­je dat met pagina’s van deze web­si­te wordt mee­ge­stuurd en door jouw brow­ser op uw har­de schrijf van jouw com­pu­ter wordt opge­sla­gen. De web­si­te kan daar­door spe­ci­aal op jouw voor­keu­ren wor­den inge­steld. Ook wan­neer je toe­stem­ming hebt gege­ven voor het plaat­sen van coo­kies kun­nen wij dit door mid­del van een coo­kie ont­hou­den. Hier­door hoef je jouw voor­keu­ren niet te her­ha­len waar­door je tijd bespaart en pret­ti­ger gebruik van onze web­si­te kunt maken. Per­ma­nen­te coo­kies kan je ver­wij­de­ren via de instel­lin­gen van jouw browser.
Ses­sie coo­kies / Func­ti­o­ne­le cookies
Met behulp van een ses­sie coo­kie kun­nen wij zien wel­ke onder­de­len van de web­si­te je met dit bezoek hebt beke­ken. Wij kun­nen onze dienst daar­door zoveel moge­lijk aan­pas­sen aan onze bezoe­kers. De ses­sie coo­kies wor­den auto­ma­tisch ver­wij­derd na het afslui­ten van je brow­ser. Ses­sie coo­kies zijn func­ti­o­ne­le coo­kies die er ook voor zor­gen dat de web­si­te goed werkt. Voor het gebruik van de ses­sie coo­kies hoeft geen toe­stem­ming te wor­den gevraagd.
Ses­sie storage
Ses­sie stor­a­ge is een vorm van tij­de­lij­ke opslag van gege­vens, net als ses­sie coo­kies, dat zijn. Wij gebrui­ken ses­sie stor­a­ge alleen om infor­ma­tie over de struc­tuur van de web­si­te op te slaan in jouw brow­ser. Ses­sie stor­a­ge zorgt ervoor dat je mak­ke­lijk door de lijst met onder­wer­pen op de web­si­te kunt klik­ken of swi­pen. Hier­bij wor­den jouw per­soons­ge­ge­vens niet verwerkt.
JavaScript
Wij gebrui­ken een eer­ste ses­si­on coo­kie om te con­tro­le­ren of jouw appa­raat, zoals je com­pu­ter, lap­top of smartpho­ne, JavaScript onder­steunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat je uitklapmenu’s ziet op de web­si­te. Als je appa­raat geen JavaScript onder­steunt, wordt de web­si­te niet op de juis­te manier weergegeven.
Trac­king cookies
Wij plaat­sen, met jouw goed­keu­ring, een coo­kie op jouw appa­ra­tuur. Om per­soon­lij­ke pro­fie­len op te bou­wen zodat wij je gerich­te con­tent en adver­ten­ties kun­nen tonen die aan­slui­ten bij jouw interesses.
Goog­le Analytics
Wij gebrui­ken Goog­le Ana­ly­tics om bij te hou­den en rap­por­ta­ges te krij­gen over de manier waar­op je de web­si­te gebruikt. Wij wil­len bij­voor­beeld graag weten hoe­veel bezoe­kers via de link in onze nieuws­brief de web­si­te bezoeken.
Via onze web­si­te wordt een coo­kie geplaatst van het Ame­ri­kaan­se bedrijf Goog­le, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij heb­ben Goog­le toe­ge­staan de ver­kre­gen ana­ly­tics infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re Goog­le diensten.
De ver­kre­gen infor­ma­tie wordt zoveel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. Jouw IP-adres wordt nadruk­ke­lijk niet mee­ge­ge­ven. De infor­ma­tie wordt over­ge­bracht naar en door Goog­le opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Goog­le stelt zich te hou­den aan de Pri­va­cy Shield prin­ci­ples en is aan­ge­slo­ten bij het Pri­va­cy Shield-pro­gram­ma van het Ame­ri­kaan­se Minis­te­rie van Han­del. Dit houdt in dat er spra­ke is van een pas­send bescher­mings­ni­veau voor de ver­wer­king van even­tu­e­le persoonsgegevens.
Lees het pri­va­cy­be­leid van Goog­le voor meer infor­ma­tie, als ook het spe­ci­fie­ke pri­va­cy­be­leid van Goog­le Analytics.
Soci­al Cookies
Op onze web­si­te zijn but­tons opge­no­men om webpagina’s te kun­nen pro­mo­ten (liken) of delen (twee­ten) op soci­a­le net­wer­ken als Facebook en/of Twit­ter. Deze but­tons wer­ken door mid­del van stuk­jes code die van Facebook en/of Twit­ter zelf afkom­stig zijn. Door mid­del van deze code wor­den coo­kies geplaatst. Wij heb­ben daar geen invloed op. Lees de pri­va­cy­ver­kla­ring van Facebook en/of Twit­ter (wel­ke regel­ma­tig kun­nen wij­zi­gen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze coo­kies verwerken.
Recht op inza­ge en cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vra­gen om inza­ge in en cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van jouw gege­vens. Onze gege­vens vind je onder con­tact op de web­si­te. Om mis­bruik te voor­ko­men kun­nen wij je daar­bij vra­gen om je ade­quaat te iden­ti­fi­ce­ren. Wan­neer het gaat om inza­ge in per­soons­ge­ge­vens gekop­peld aan een coo­kie, dien je een kopie van het coo­kie in kwes­tie mee te stu­ren. Je kunt deze terug vin­den in de instel­lin­gen van je browser.