Reviews

Reviews

Ik heb altijd zin om naar de les te gaan!”

Emma, 7 jaar

.….….….….….….….….….….….….….….….…
“Als vol­was­sen tra­ver­so­leer­ling van Rem­ko sluit ik me hier hele­maal bij aan. Rem­ko weet altijd een uit­da­gend even­wicht te vin­den tus­sen wat je kunt en nog net niet kunt, waar­door je altijd weer vaar­di­ger en met nog meer zin aan het oefe­nen slaat! En nog wel op de schit­te­ren­de, door Rem­ko zelf­ge­bouw­de traverso.”

Ben, 70 jaar

.….….….….….….….….….….….….….….….…..

Ik vind het super­leuk. Ik vind het heel leuk om lied­jes te leren die ik nog niet ken. De leraar vind ik heel aar­dig en hij legt alles heel goed uit!

Ben­the 8 jaar

Leraar straalt veel rust en ver­trou­wen uit en weet het enthou­si­as­me van onze doch­ter nog ver­der aan te wak­ke­ren. Elke dag staat ze uit zich­zelf te oefe­nen met veel ple­zier. Erg tevreden!

Mar­tijn (vader Benthe)

.….….….….….….….….….….….….….….….….….…

Ik vind het hele leu­ke les­sen. Rem­ko legt alles goed uit en zorgt ervoor dat je het begrijpt. Ik ga er altijd graag heen.

Marije, 12 jaar
Rem­ko zorgt voor een leu­ke enthou­si­as­te sfeer in de les­sen; dit brengt hij over op Marije. Er zit veel vaart in de les en hij geeft dui­de­lij­ke aan­wij­zin­gen op een speel­se manier. Regel­ma­tig speelt hij een stuk­je mee en dan klinkt het extra mooi. Eer­lijk gezegd vind ik hem best streng, maar Marije vindt dat hele­maal niet! Ze gaat graag naar de les en naar het ensem­ble Flui­ten­kruid waar ze in speelt. En als Marije een keer niet kan, is er altijd een moge­lijk­heid de les op een ander moment in te halen.

moe­der van Marije

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Rem­ko van der Vegt is een inspi­re­rend docent en diri­gent. Hij geeft goe­de uit­leg over de tech­niek van het spe­len, maar ook over het karak­ter van de muziek­stuk­ken. Daar­door zorgt hij ervoor dat het steeds leu­ker wordt om muziek te maken, sámen te spe­len en naar elkaar te luis­te­ren. En dat alles in een ont­span­nen sfeer. Ensem­ble Oos­ten­wind is daar een goed voor­beeld van.

Kees

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Inez (14 jaar) gaat elke week met veel ple­zier rich­ting Rozet voor de dwars­fl­uit­les van Rem­ko van der Vegt. Rem­ko is altijd enthou­si­ast en weet zijn lief­de voor muziek heel goed over te bren­gen. Inez speelt nu ook regel­ma­tig samen met twee leef­tijd­ge­noot­jes, want samen muziek maken is natuur­lijk nog veel leu­ker dan alleen!”

Moe­der van Inez

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Al jaren volg ik de les­sen van mijn (fluit)leraar en leer ik nog steeds bij, ondanks mijn leef­tijd. Ik krijg het instru­ment steeds beter onder de knie. Ik word steeds gesti­mu­leerd om — voor mij onbe­ken­de — stuk­ken in te stu­de­ren en te waar­de­ren. Door zijn geduld, inle­vings­ver­mo­gen en niet-dwin­gen­de metho­de van les­ge­ven haalt hij mijn leer­gie­rig­ste kant naar boven.

Lili­ne

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Ik ga elke week met ont­zet­tend veel ple­zier naar de repe­ti­tie van het flui­ten­sem­ble Oos­ten­wind. Mooie muziek maken en altijd gezellig!

Arjan­ne

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

Rem­ko geeft fijn les en ik heb veel geleerd. Niet te seri­eus en ook niet te gezel­lig. Hij is ook een fij­ne docent.
Lot­te

Rem­ko zoekt muziek bij de per­soon zodat het oefe­nen leuk blijft. Is het even druk in het puber­brein, dan houdt hij daar reke­ning mee. Zijn enthou­si­as­me werkt aanstekelijk.

De ouders van Lotte

Rem­ko is een gedre­ven en zeer bekwa­me docent en diri­gent. Hij is onver­min­derd enthou­si­ast en op een pret­ti­ge manier ambi­ti­eus. Na de les of repe­ti­tie loop je lich­ter en ener­gie­ker weer naar buiten!

Els Schrij­ber