Wat is de Fluithof

Wat is de Fluithof

De Fluit­hof is een veel­zij­di­ge dwars­fluit­school met een Arn­hem­se en een Zut­phen­se locatie.
In Arn­hem maak ik gebruik van de goed geou­til­leer­de les­ruim­tes van het Rozet.
De Fluit­hof is van­af 1 janu­a­ri 2016 aan­ge­slo­ten bij het docen­ten­col­lec­tief de Muziek­Ma­ke­rij.

De Fluit­hof staat voor dwars­fl­uit­les op maat: kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen krij­gen les op een manier die aan­sluit bij hun wen­sen en behoef­ten. Zowel groeps­les als indi­vi­du­e­le les zijn mogelijk.
Alle muziek­stij­len komen aan bod, en er is veel ruim­te voor samen­spel op elk niveau.

Mijn doel is elke leer­ling het ple­zier van muziek­ma­ken te laten erva­ren, in com­bi­na­tie met het stap voor stap leren beheer­sen van het instru­ment. Noten leren lezen gaat spelenderwijs.

Ik bied mijn leer­lin­gen veel extra’s:
Zeer veel samen­spel­mo­ge­lijk­he­den. Meer­de­re malen per jaar gele­gen­heid om op te treden.
Leve­ring van blad­mu­ziek. Fluit­on­der­houd en — repa­ra­ties. Advies bij koop of huur van een instrument.

Wie ben ik

Mijn naam is Rem­ko van der Vegt, ik ben flui­tist, fluit­do­cent en fluit­bou­wer en ‑repa­ra­teur.

Al vele jaren geef ik met veel ple­zier fluit­les in het Rozet te Arnhem.
Daar­naast bied ik les­sen aan op his­to­ri­sche fluit (tra­ver­so).
Ook de ensem­ble-repe­ti­ties vin­den hier plaats.

Als uit­voe­rend musi­cus ben ik actief in barok­or­kest La Sor­pre­sa https://www.barokorkestlasorpresa.nl/en diver­se kamermuziekensembles.
Ik bouw his­to­ri­sche flui­ten en repa­reer en onder­houd dwarsfluiten.
Meer infor­ma­tie: www.remkovandervegt.nl

Mijn passie voor muziek en voor de dwarsfluit wil ik graag delen en doorgeven!

Con­tact­ge­ge­vens:
026 4453505/ 06 14297008

Bel of mail voor een gra­tis proefles!